cg_iric_gotogridcoord3d_f

三次元構造格子を読み込む準備を行う。

形式 (FORTRAN)

call cg_iric_gotogridcoord3d_f(nx, ny, nz, ier)

形式 (C/C++)

ier = cg_iRIC_GotoGridCoord3d(nx, ny, nz);

形式 (Python)

nx, ny, nz = cg_iRIC_GotoGridCoord3d()

引数

表 98 cg_iric_gotogridcoord3d_f の引数
変数名 I/O 内容
nx integer O i方向格子点数
ny integer O j方向格子点数
nz integer O k方向格子点数
ier integer O エラーコード。0なら成功